Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul

szóbeli vizsgafeladatai

 

1. feladat

Munkahelyén etikai probléma merül fel az ellátás kapcsán. Osztályértekezleten megbeszélik az esetet. A megbeszélést Ön vezeti.

A beszélgetés során az alábbi szempontokra térjen ki:

- etika és az erkölcs megjelenése a hétköznapokban

- normák és erkölcsi szokások a társadalomban

- döntési szabadság és morális autonómia

- az egészségügy etikai alapjai

- etikai értékek az egészségügyben

 

2. feladat

Munkahelyén az egyik beteg/kliens megtiltotta, hogy bármilyen információt kiadjanak róla hozzátartozóinak.

Tájékoztassa munkatársait az adatvédelmi szabályokról!

A feladat megválaszolása során az alábbi szempontokra térjen ki:

- a jogalkotás lépései, emberi és állampolgári jogok

- jogi és etikai szabályozás az egészségügyben, különös tekintettel az önrendelkezésre és titoktartásra

- adatvédelem, személyes adatok védelme és közérdekű adatok nyilvánossága

- családjog, a házasság és a család, mint jogi fogalom

 

3. feladat

Külföldi cserediák tölti gyakorlatát az Ön munkahelyén. Kollégái bizonytalanok, hogy hogyan viselkedjenek vele, nem szeretnének modortalanok lenni, de nincs tapasztalatuk ilyen helyzetben.

Tájékoztassa kollégáit a felmerülő kulturális különbségek lehetőségeiről!

A feladat megválaszolása során az alábbi szempontokra térjen ki:

- az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái

- az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt etikai követelmények

- előítéletesség, másság, esélyegyenlőség, tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás jellemzői

- a különböző kultúrák szokásai, hagyományai

 

4. feladat

Szomszédja 21 éves életerős fiatalember motorbaleset áldozata lett, már csak a gépek tartják életben. Családja tanácstalan, segítséget kérnek Öntől, hogy mit tegyenek.

Tájékoztassa a családot a bekövetkezett tragédia folytán felmerülő kérdésekről és a lehetőségekről! Érintse a problémakör etikai és jogi vetületeit!

A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki:

- a haldokló és a halottellátás etikai kérdései

- a szervátültetés etikai kérdései

- etikai dilemmák

- a pszichés támogatás lehetőségei

 

5. feladat

Az Ön munkahelyére érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező páciens/kliens hozzátartozója érkezik.

Beszélgessen el a hozzátartozóval a kialakult helyzet törvényi hátteréről!

A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki:

- a társadalombiztosítás rendszere, járulékfizetés

- egészségügyi törvény, betegjogok és kötelezettségek

- a betegjog érvényesítése

- egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok

 

6. feladat

50 éves férfi betegről egy rutin vizsgálat keretében váratlanul kiderül, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved. A család – ismerősként – Öntől kér tanácsot a helyzet elfogadásához, feldolgozásához.

Tájékoztassa a családot a betegség egyénre gyakorolt pszichológiai hatásáról!

A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki:

- a személyiség, a személyiség összetevői

- a betegség megélése, betegségmagatartás,

- a betegség hatása a személyiségre

- megküzdési stratégiák

 

7. feladat

Széleskörű szociológiai felmérés keretében felkérik Önt a kutatásban való közreműködésre. A kutatás célja a szociálisan hátrányos helyzetű családok társadalmi helyzetének a feltérképezése. Számoljon be a kutatásról munkatársainak!

A beszámoló során az alábbiakra térjen ki:

- a kutatás célja, hipotézise

- alkalmazott kutatási módszerek

- eredmények, statisztikai adatok értelmezése

- szociális intézményrendszerek

 

8. feladat

 

Munkahelyén a tanulók gyakorlati képzésével bízzák meg. A csoport heterogén összetételű. Tervezze meg a tanítási-tanulási módszerek alkalmazási lehetőségeit!

A tervezés során az alábbi szempontokra térjen ki:

- tanítási-tanulási módszerek

- a tanulási folyamat szervezése

- tanulási technikák, tanulásmódszertan

- tanulási problémák, zavarok, akadályok

 

9. feladat

Munkaügyi központ által támogatott átképzés keretében tanuló középkorú hallgatók oktatásában vesz részt.

Tervezze meg az oktatás során alkalmazható oktatási eszközöket és módszereket!

A tervezés során az alábbi szempontokra térjen ki:

- az oktatás szervezeti és munkaformái

- az oktatás eszközei és módszerei

- új módszerek a pedagógiában

- andragógiai alapismeretek

 

10. feladat

Munkahelyén több tanulási nehézséggel küzdő diákkal foglalkozik a munkája során. Beszélgessen el velük a tanulási szokásaikról!

A beszélgetés során az alábbi szempontokat érintse:

- a tanulás és kondicionálás,

- a tanulás fajtái

- a tanulás módszerek és szokások

- tanulási rituálék

 

11. feladat

Ismerősei körében, egy 28 éves fiatal nőben felmerül az öngyilkosság gondolata. A baráti körben beszélgetnek az esetről. Barátai kíváncsiak az Ön véleményére.

Tájékoztassa barátait a felmerülő pszichológiai és etikai kérdésekről!

A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki:

- a személyiségfejlődés állomásai, törvényszerűségei

- a fejlődési szakaszok

- értelmi, érzelmi, testi fejlődés

- az öngyilkosság pszichológiai és etikai kérdései

 

12. feladat:

Intézményében egy új csoportot hoznak létre, melynek hatékony működéséhez elengedhetetlen a tagok összehangolt munkája. Az első megbeszélésen melyet Ön vezet, a csoportkohézió kerül szóba.

A beszélgetés során az alábbi szempontokat érintse:

- társas kapcsolatok

- csoport, csoportok jellemzői

- csoportdinamika

- a csoportokat alakító tényezők

 

13. feladat

Szeptember elején, iskolai közösségben, csoporton belüli villongások, erőviszonyok felmérése zajlik a társak között. Szülői értekezlet előtt beszélgetés alakul ki a szülők között.

Nyilvánítson véleményt a helyzet pszichológiai hátteréről!

A beszélgetés során az alábbi szempontokra térjen ki:

- a csoporton belüli tagolódás

- csoporttagok egymáshoz való viszonya

- csoporttagok egymást erősítő tényezői

- szerepek, szerepkonfliktusok

 

14. feladat

Belső továbbképzés keretében munkatársainak a társadalmi rétegekről, a szegénység megjelenéséről kell beszélnie.

Tájékoztassa munkatársait az adott témáról!

A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki:

- a társadalom rétegződése

- a szegénység megnyilvánulási formái

- a család jellemzői, funkciói

- a közösség fogalma a társdalomban

 

15. feladat

Munkahelyén a gyakorlatra érkező tanulók kommunikációs felkészítésével bízzák meg.

Készítse fel a tanulókat a kommunikációs alapismeretekből!

A felkészítés során érintse az alábbi területeket:

- kommunikáció folyamata, jellemzői, fajtái

- a nyelv és a kommunikáció kapcsolata

- a verbális és a nem verbális kommunikáció jellegzetességei

 

16. feladat

A gyakorlatra érkező tanulók segítséget kérnek a betegekkel/kliensekkel és/vagy hozzátartozókkal való gördülékenyebb kommunikáció, együttműködés érdekében.

Tájékoztassa őket azokról a témakörökről, melyek segítségükre szolgálhatnak a helyzet megoldásában!

A feladat megválaszolása során az alábbi szempontokra térjen ki:

- verbális és nem verbális csatornák

- a közlési aktust befolyásoló tényezők

- a társmegismerés automatizmusai

- az értő figyelem, empátia szerepe a szakmai munka során

- empátia szintjei

 

17. feladat

Munkahelyén két munkatársa között konfliktus támad, melynek feloldására egyedül nem képesek.

Segítsen nekik ebben, egyéni beszélgetés keretében!

A feladat megválaszolása során az alábbi szempontokra térjen ki:

- konfliktusok okai, kommunikációs zavarok

- konfliktus és verseny

 

- konfliktuskezelés típusai

- konfliktuskezeléshez szükséges készségek

 

18. feladat

Munkahelyére új munkatárs érkezik.

Tájékoztassa az intézmény szervezeti felépítéséről, a munkaköri elvárásokról, a munka világára vonatkozó szabályozásokról!

A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki:

- az egészségügyi dolgozók intézményen belüli hierarchiája

- munkakörök, munkakörökkel kapcsolatos elvárások

- személyes attitűdök

- Munka Törvénykönyve, Kollektív szerződés, Munkaviszony és munkajogi szerződések

 

19. feladat

Munkahelyén csoportvezetőnek nevezik ki, megbízásakor a főnöke kifejezett kérése, hogy helyezzen nagy hangsúlyt a kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra intézményen belül és kívül.

Tervezze meg a kommunikáció lehetőségeit!

A tervezés során az alábbi szempontokra térjen ki:

- partnerek meghatározása

- egészségügyi intézmények közötti kapcsolatrendszerek

- az intézményen belüli kapcsolattartás lehetőségei

- kapcsolatteremtés munkatársakkal, oktatásszervezőkkel, tanulókkal

 

20. feladat

Kollégája hosszú évek óta dolgozik az egészségügyben, mindennap fásultan érkezik és gépiesen végzi a munkáját. A betegekkel/kliensekkel, munkatársaival türelmetlen.

Vázolja fel milyen pszichés történések állhatnak viselkedése hátterében!

Kezdeményezzen beszélgetést munkatársával!

A beszélgetés során az alábbi területeket érintse:

- Burn-out szindróma jellemzői

- a kiégés okai, tünetei, hajlamosító tényezők, kialakulásának fázisai

- a kiégés megelőzése, feloldása

- segítő és gyógyító beszélgetés célja

- önsegítő technikák

 

21. feladat

Halláskárosult beteg/kliens/hozzátartozó érkezik az Ön munkahelyére.

Beszélje meg munkatársaival az alkalmazandó kommunikációs stratégiát!

A tervezés során az alábbi szempontokra térjen ki:

- kommunikációt akadályozó tényezők

- kommunikációt elősegítő eszközök

- a megváltozott képességű beteggel való foglalkozás jellemzői

- kommunikációs technikák alkalmazása halláskárosult betegnél

 

22. feladat

Ismerőse tanácsot kér Öntől. Három éves kisfia már egy éve szobatiszta volt, de az utóbbi időben gyakran bepisil éjszaka. Elmondása szerint a szülők éppen válófélben vannak, az édesapa bántalmazásai miatt gyakran menekülniük kell otthonról. Az anya nem tudja eldönteni, hogy orvoshoz kell-e vinnie gyermekét.

Adjon tanácsot az anyának!

A beszélgetés során az alábbi szempontokra térjen ki:

- családon belüli erőszak gyakorisága, megnyilvánulási formái

- a bántalmazó személyisége

- figyelmeztető jelek

- regresszió jellemzői a gyermek fejlődésében

 

23. feladat

Barátja tegnap jött haza a kórházból. A zárójelentésében nem tudja értelmezni az alábbi kifejezést: Diabetes mellitus. Magyarázza el a szó jelentését és a kórfolyamat lényegét!

A tájékoztatás során térjen ki a következőkre:

- a szakkifejezés magyar megfelelője

- a betegség lényege

- a kórkép tünetei

- terápiás lehetőségek

- szövődmények

- életmódbeli tanácsok


Forrás: http://www.efeb.hu/public/vizsgaszervezes/

2321_06_alt_assz.pdf

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 74
Tegnapi: 361
Heti: 2 712
Havi: 9 346
Össz.: 4 806 113

Látogatottság növelés
Oldal: Interakció az egészségügyi ellátásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »