Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Egészségmegőrzés- egészségfejlesztés- egészségnevelés

kidolgozott 23. tételÚj munkatárs érkezik. Az Ön feladata, hogy a belépéskor kötelezően megtartandó munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásba részesítse!

Tartsa meg az oktatást a megadott szempontok alapján! Munkavédelem célja, feladatai, területe, biztonságos munkavégzés feltételei, munkahelyi higiénés ártalmak, szennyeződések elkerülése, megfelelően megválasztott munka és védőfelszerelések, munkaruha, védőruha, védőeszközök, megfelelő használatuk


Munkavédelem fogalma

A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

Célja: az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos munkavégzés, személyi tárgyi szervezeti feltételeinek szabályozása, a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, a munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése érdekében.

 

Területei:

-          munkabiztonság

-          munkaegészségügy: munkahigiénia, foglalkozás egészségügy

 

Feladata:

-          meg kell határoznia a követelményeket, a követelmények kielégítésének ellenőrzését,  és az ellenőrzés módját

-          meg kell valósítani a megelőzés helyi feladatait, ehhez műszaki és higiénés intézkedések és eszközök szükségesek

-          a dolgozókkal meg kell ismertetni a munkavédelmi szabályokat, és mg kell győzni őket annak szükségességéről


A biztonságos munkavégzés feltételei:: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósítása a munkáltató felelőssége


         A munkavállalóra vonatkozó szabályok megismerése

 

         A munkavállalónak és a munkáltatónak együtt kell működniük

 

         Adatok védelme a jogszabályoknak megfelelően

 

         Csak szakképzett személyek végezhetik a munkabiztonsági tevékenységeket !

 

         A szabályokat úgy kell meghatározni, hogy azok a munkavállalón túl, a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak is védelmet nyújtson


Személyi feltételek:

         Megfelelő élettani adottságok

         Egészség

         Testi épség

         Ahol veszély fenyegeti egyedül munkát végezni tilos

         Veszéllyel járó munkát csak szakképzet személy végezhetiA személyi védőfelszerelések biztosítják a munkavállalók munkavégzése során a veszélyforrásokkal szembeni megfelelő védelmet:


• Feleljen meg a műszaki, esztétikai követelményeknek

• Biztosítsa magas védelmi hatásfokot és kényelmét

•a védőfelszereléseket fiziológiai tulajdonságai, valamint használatának alapján minősíteni kell

•A kezelési utasításuk tartalmazza a védőfelszerelés rendeltetését és élettartamát

• Kihordási idő nincs


Csoportosítás:


• Fejvédő eszközök-arcvédő eszközök-szemvédő eszközök


•Hallásvédő eszközök-légzésvédő eszközök


• Felső végtag védelme-test védelem-láb védelem


A 65/1999. (XII. 22.) EüM sz. rendelet alapján a munkáltatónál a munkakörülmények, a munkahelyek, a munkaeszközök és a technológia ismeretében kell egyéni védőeszközt biztosítani a dolgozóknak.


A védőeszközt a munkába álláskor illetve az ártalom megjelenésekor biztosítani kell. Ez

munkabiztonsági szaktevékenység. Ha a munkáltató az előírt és szükséges egyéni védőeszközt nem biztosítja, a dolgozó jogosult a munkát megtagadni, egyidejűleg köteles a veszélyeztetésre a munkáltató figyelmét felhívni.


A dolgozó köteles a részére biztosított egyéni védőeszközt az ártalom fennállása esetén

rendeltetésének megfelelően használni. A használat ellenőrzése a munkahelyi vezető feladata. A használat elmulasztása esetén a dolgozót a munkavégzéstől el kell tiltani. Az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatára a dolgozókat ki kell oktatni, a használatot be kell gyakoroltatni. Ez a munkahelyi vezető feladata.


Egyéni védőfelszerelés, védőeszköz helyett pénzbeli megváltás nem adható. A védőruha, egyéni védőfelszerelés személyhez kötött, kihordási ideje nincs.


A dolgozók részére kiadott védőruhák, egyéni védőfelszerelések a munkáltató tulajdonát képezik, nyilvántartásuk a munkáltató feladata. A dolgozók kötelesek jelenteni vezetőjüknek, ha a részükre kiadott védőruha, egyéni védőfelszerelés használatra alkalmatlan. A munkahelyi vezető dönt arról, hogy a dolgozó által használt védőruha, egyéni védőeszköz további használatra alkalmas-e.

Amennyiben további használatra alkalmatlan, köteles intézkedni a védőruha pótlásáról, cseréjéről. A használhatatlan védőeszközök selejtezése a munkahelyi vezető feladata.


Csak minősített egyéni védőeszközt, védőfelszerelést szabad beszerezni és alkalmazni. A tisztítást, a fertőtlenítést csak arra szakosodott szervezet (szolgáltató) végezheti, ezt követően az eszköz minőségét ismét tanúsítani kell. A védőruha, védőfelszerelés megóvásáról, napi karbantartásáról a dolgozó tőle elvárható módon köteles gondoskodni.Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.


Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül.


A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri.


Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.


Súlyos az a munkabaleset

- a sérült halálát, magzatának vagy újszülöttjének halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását okozza.

- valamely érzékszerv és a reprodukciós képesség elveszését illetve jelentős mértékű károsodását okozta.

- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okoz

- súlyos csonkolást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek)

- beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.


Üzemi balesetnek minősül minden olyan eset, amely nem kifejezetten csak a munkával, hanem az üzem működésével kapcsolatos. 

 

 Kizáró okok:

- nem üzemi baleset, ha az ok a sérült ittassága vagy kábítószer használata

- engedély nélküli munkavégzés és járműhasználat

- munkahelyi rendbontás, fegyelmezetlenség

- ha az utazást indokolatlanul megszakítja

- aki sérülését szándékosan okozta, illetve a baleset bejelentését, vagy az orvosi segítség igénybevételét szándékosan késleltette

  A tűz olyan égési folyamat, amely nem kívánt módon keletkezik.  Addig terjed, amíg éghető anyag van a felszínen, vagy valamely külső körülmény hatására be nem következik az égési folyamat megszűnése.


Tűzvédelem: tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása

 

Tűzvédelmi oktatás Típusai:

 • Előzetes oktatás
 • Rendkívüli oktatás
 • Idegen dolgozók oktatása
 • Előzetes oktatás során a dolgozónak meg kell ismernie a következőket:
 • A tűzvédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított jogokat és kötelezettségeket
 • Belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit
 • A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait
 • A munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának módját
 • Alkalmazott anyagok, eszközök tűvédelmi jellemzőit
 • Tűzvédelmi, elsősegély nyújtási ismereteket 


TŰZJELZÉS, TŰZESET BEJELENTÉS

 Aki tűzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon (vagy személyesen) haladéktalanul értesíteni.

 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- A tűz pontos helyét (ker., utca, házszám, emelet, ajtó)

- Mi ég? (bútor, olaj, stb.)

- Emberélet van-e veszélyben

- Mi van veszélyeztetve (szomszéd épület, tároló, stb.)

- A tűzet jelző személy nevét

- A jelzésre használt távbeszélő hívószámát.

 

Ø      Minden tűzet még az eloltottat is haladéktalanul be kell jelenteni a tűzoltóságnak.

Ø     A tűz helyszínét a tűzoltóság megérkezéséig eredeti állapotában kell hagyni, ott semmilyen változtatás nem eszközölhető.

Ø     A gimnázium valamennyi dolgozójának és tanulójának kötelessége az utasításban foglaltakat maradéktalanul végrehajtani, feladatát a tűzriadó terv alapján ellátni.

Ø     Tűz esetén a tűzoltóság megérkezéséig - a tűz jelzését követően - az életmentést, a tűzoltásának megkezdését, a vagyonmentést megkezdeni.

Ø     Minden dolgozónak és tanulónak kötelessége, hogy ezen feladatát maradéktalanul legjobb tudása

Ø     Az épületet csak a működési engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

Ø     Ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és gondoskodni kell a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetéséről.

Ø     A közmü nyitó-záró szerkezetét, főkapcsolók helyét, tűzvédelmi berendezések helyét, ki-be kapcsolt helyzetét jól láthatóan jelölni kell.

Ø     Üzemelés alatt azoknak a helyiségeknek az ajtóit, ahol emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni, illetve ha az szükséges az ajtók külső nyithatóságáról kell gondoskodni

Ø     Öngyulladásra hajlamos anyagokat egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tűzet, vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.

 

A csomagoló edényzetet, csomagoló anyagát jól látható felirattal kell ellátni:

     "A"  Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes

    "B"  Tűz- és robbanásveszélyes

    "C"  Tűzveszélyes 

 

Tűzoltás eszközei:

 • Oltóhomok
 • Tűzoltó hab (elektromos tüzeket nem lehet eloltani)
 • Tűzoltó por (gázokat, olajt, zsírt, benzint)
 • Tűzoltó gázok: nitrogén gáz, szén-dioxid gáz
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 132
Tegnapi: 387
Heti: 132
Havi: 12 910
Össz.: 4 823 666

Látogatottság növelés
Oldal: Egészségmegőrzés- egészségfejlesztés- egészségnevelés 23. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »