Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások

3. kidolgozott tétel 

Gyermekfogászati rendelıben, általános iskolai alsó tagozatos tanulók szőrési feladatainak ellátásával bízzák meg. Az elıkészületek során a fogorvos tájékoztatást kér a feladattal kapcsolatban. Tájékoztassa a fogorvost a feladattal kapcsolatos teendıkrıl, tudnivalókról!


Fogazati állapot felmérése

index

• Klinikai megfigyeléseket, méréseket számszerő formában fejez ki, ami lehetıvé teszi az azonos

módszerrel kapott értékek mennyiségi összehasonlítását

Indexekkel szembeni követelmények

• Egyszerő alkalmazás

• Gyorsan elvégezhetı

• Kis eszközigény (egyszeri használat)

• Reprodukálható, könnyen elvégezhetı

• Pontos kritériumok szerint végzett

• Statisztikai analízisre alkalmas

• Páciens által könnyen akceptálható


Indexfelvétel módjai

• Fogak nyálmentesítése, letörlése

• Inspectio

• Palpatio szondával (CAVE caries incipiens)

• Fogselyem

• Korona – felvétel (RTG)

• Száloptika (carieses lesio sötétebb)


• A caries (kivéve az incipiens formát) maradandó nyomokat hagy a fogazatban, melyek

irreverzibilisek és hosszú idı eltelte után is regisztrálhatók, kezeletlen carieses lesio, tömés,

koronázott vagy elvesztett (eltávolított) fogak formájában

• Cariesben megbetegedett fogak regisztrálására a DMF mérıszám terjedt el, ezt fogadták el

nemzetközi viszonylatban

• Cariesben megbetegedettnek tekintjük a szuvas (D=decayed), a tömött (F=filled) és a hiányzó

(M=missing) fogakat és felszíneket

• Egyénre vonatkoztatva ezek összegét DMF-számnak, csoportok vizsgálatakor osztva a DMFszámok

összegét a vizsgált egyének számával DMF-indexnek nevezzük

DMF-index megadja a kumulatív carieses laesiok mennyiségét a vizsgált populációs mintában

DMF-T: megbetegedett fogak száma alapján értékelünk

DMF-S: fogfelszínek szerint értékelünk (pontosabb)

– A megismételt vizsgálatok esetén az idı függvényében bekövetkezı változásokról ad

felvilágosítást

– Hiányzó és a koronázott fogat és radixot három carieses felszínként számoljuk

A cariesdiagnosztika módszereinek fejlıdésével és finomodásával az utóbbi években vannak

törekvések arra is, hogy a D-komponens (D=szuvasodás) alosztályait is figyelembe vegyük

– D1 – D2: zománcra terjedı caries

– D3 – D4: dentinbe terjedı caries


tejfogazatban

• df-t index

• def-t index („e”=extractiora indikált fog)

• df-s index

• def-s index

• A tejfogak kihullása, ill a fogváltással kapcsolatos változások miatt a hiányzó tejfogak carieses

érintettségének megítélése lehetetlen


Cariesszaporulat

cariesprevalencia

• Adott idıszakban kialakult új carieslesiok számát jelzi egyénekre és csoportokra vonatkoztatva

Cariesfrekvencia (gyakoriság)

• Adott népességcsoportban a vizsgálat idıpontjában a carieses személyek arányszámát jelenti

• Közelmúltig a civilizált országokban a cariesfrekvencia csaknem 100%-os volt, ami e fogalom

használatának jelentıségét csökkentette – prevencio hatására a carismentes egyének számának

emelkedésével ismét fontossá vált

• 100 vizsgált személybıl hánynak van lukas foga

– 4 éves korban: 40 – 50%

– 5 - 6 évesen: 80 – 85%

– 10 éves korban: gyakorlatilag 100%


Cariesintenzitás

– A megbetegedett fogak száma, a fogazat megbetegedésének súlyossága a vizsgálat idıpontjában


Cariesincidencia

– Azon személyek száma/aránya, akiknél adott idıszak elteltével (általában 1 év) új carieses lesio

fejlıdött ki


• Cariesintenzitás

– A megbetegedett fogak száma, a fogazat megbetegedésének súlyossága a vizsgálat idıpontjában


Cariesincidencia

– Azon személyek száma/aránya, akiknél adott idıszak elteltével (általában 1 év) új carieses lesio

fejlıdött ki


Gyökércaries (RCI)

• Katz által kidolgozott (1980)

• A carieses gyökérfelszínek és a gingivarecessziót mutató fogfelszínek arányát fejezi ki

Plakk - index

• Minden fog buccalis – oralis felszínén értékeli a plakkot 0 – 5-ig a kiterjedése alapján

– 0= nincs plakk

– 1= plakk fedi a fog egyik approximalis felszínét

– 2= plakk fedi mindkét approximalis felszínét, de a marginalisan nem ér össze

– 3= a kétoldali approx.plakk marginalisan összefolyik, nem éri el a korona 1/3-át

– 4= plakk fedi a korona több, mint 1/3-át

– 5= plakk fedi a korona több, mint 2/3-át


Ínyvérzési index (Mühlemann)

• Alapja: ínygyulladás legkezdetibb szakaszában az íny sokkal korábban válik érzékennyé, minthogy

tünetet okozna

– 0= gyulladásmentes ínyszél, a sulcus gingivae kíméletes szondázásakor nem vérzik

– 1= látszólag gyull.mentes, szondázáskor 1 – 15 mp-ig tartó enyhe vérszivárgás indul

– 2= íny szemmel láthatólag gyulladt, szondázásra ínyvérzés

– 3= íny gyulladt, ödémás, haragos vörös, kifejezett vérzés

– 4= szondázásra vérzés, ödéma esetlegesen színváltozás

– 5= spontán vérzés, erıs ínygyulladás, fekély


Papillavérzési index

• Ínyvérzési index továbbfejlesztett változata

• Gingivitis papillák tájékán kezdıdik – kezdeti stádiumban pontosabb

• Tompa hegyő parodontalis szondát bevezetjük a gingivalis sulcusba és a foggal párhuzamosan a

papilla irányába mozgatjuk

• Pozitív eredmény esetén 15 – 20 sec-on belül ínyvérzés indul


Papillavérzési index értékelése

0= sulcus nem vérzik

1= izolált vérzési pontok, rövid vérzési vonalak a papilla mentén

2= hosszabb vérzési vonalak a papilla két oldalán

3= interdentalis háromszög a szondázás után azonnal megtelik vérrel, a vércsík lassan a marginalis íny

iráníába mozog

4= erıs vérzés szondázás közben, a vér megtölti az interdentalis háromszöget, marginalis ínyen tovább

csordogál

A körzeti fogorvoshoz melyik iskola tartozik mkörzetileg az megy oda 6 havonta szőrıvizsgálatra.

Ilyenkor felmérik a diákok fogazati státuszát pl, a maradó fogak zsigmondi keresztes jelölése

J: 10 felsı B: 20 FELSİ

J: 40 ALSÓ B: 30 ALSÓ

Mivel ált iskolásokról van szó a vegyes fogazat még fent áll azaz vannak még tejfogaik ezek jelölése:

J: 50FELSİ B:60 FELSİ

J: 80 ALSÓ B: 70 ALSÓ

Az ambulláns naplóba a tejfogazat jelölése római számokkal törénik pl, VI ez egy 6-os fog

A gyermeket motiválni kell hiúság érzet felkeltése.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 336
Tegnapi: 431
Heti: 1 655
Havi: 6 031
Össz.: 4 844 428

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások 3. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »