Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások kidolgozott

10. tétel

Kolléganıje fogászati gyakorlaton vesz részt, ahol egy 15 éves gyermek fagataán barázdazárást kívánnak elvégezni, ebben való segédkezés lesz a feladata. Készítse fel új kolleganıjét erre a feladatra és foglalja össze, amit a barázdazárásról tudni kell!


barázdazárás

• Megakadályozza, hogy a táplálék ill a plakk mikroorganizmusai szuvasodást okoznak

Barázdazárás indikációja

• Rágófelszíni fissurak, foramen coecum profilaktikus lezárása (ha ép, a szonda nem akad meg benne)

• Gyerekek frissen elıtört fogaik (max. 6 hó)

• Magas cariesrizikójú gyerek – akiknek barázdái és gödröcskéi anatómiailag teszik ıket fogékonnyá

• 2 – 4 év védelmet biztosít megfelelı szájhigiene mellett


Barázdazáró követelményei

• Nem lehet toxikus

• Hígan folyó és könnyen applikálható legyen

• Szoros kötést létesítsen a zománccal

• Hı – és mechanikai tulajdonságai a zománchoz hasonló legyen

• Gyorsan, zsugorodás nélkül kössön

• Ne kopjon


Barázdazáró anyagai

• Bis GMA típusú anyagok, üvegionomerek

• Pl. Fissurit, Dyract flow

Savas elıkezelés célja, hogy a retenciót mechanikailag biztosítsa, a fog felszínét durvává téve

lépesmézszerő rajzolat alakul ki, így az adhezív anyag mélyen be tud hatolni és erısen kötıdik


Munkafázisai

(mi legyen a tálcán?)

• Szonda, tükör, csipesz,vattarolni, vattagombóc, vizsgálókesztyő

• Polírkefe, fluormentes polírpaszta, fogselyem a fogtisztításhoz

• Fog lefújása, letörlése, vizsgálata (valóban elvégezhetı-e a barázdazárás?)

• Izolálás, szárítás

• Savazás, lemosás, izolációkontroll!

• Szükség esetén újra izolálás

• Barázdazáró applikálása, világítása

• Occlusio-kontroll (artikulációs papír, finom gyémánt, gumi)

• Kontroll 1 – 3 hó, majd fél év múlva


Barázdazárás kivitelezése

• Fogtisztítás (fluor és olajmentes pasztával)

• Lemosás, szárítás

• Izolálás


Nyálkicsapódás lemosása (1-2% Na-hypoclorid)

• Mosás, szárítás

• Savazás (37% ortofoszforsav 1 percig)

• kontroll vizsg (mattfehér)

• Barázdazáró felvitele és polimerizációja

• Occlusio kontroll

• Lokalis fluoridálás (a kondícionalt, de nem fedett zománcelszín remineralizációja) pl Elmex-fluorid,

Elmex-zselé


elvárás

Gondos, pontos és gyors munka az orvostól vagy a dentalhigienikustól

Pacienstıl jó szájhigiene

Conrollokon való megjelenés

jó-e?

Ha mindezek teljesülnek, akkor 3 – 5 év védelem!

A barázda zárás a fogdoki speciális „tömıanyaggal” lezárja a kicsi barázdáit és ezt már nyugodtan

sikálhatja otthon, nem engedi a lepedékeket letelepedni.

A fogászati tevékenység az eü-i alapellátáshoz tarttozik. A fogászati alapellátási tevékenység

teammunka, a csoport vezetıje a fogorvos, tagjai az asszisztens, a szájhigiénikus és a fogtechnikus.


A fogászati asszisztens praeventiv tevékenysége jelenleg a következı területekre terjed ki:

· Egyéni felvilágosító munka (motiválás, instrukció) a fogászati szék mellett, a kezelésre járó

betegek körében.

· Segédkezés szőrıvizsgálatok kivitelezésében

· Praeventiv programok beindításában segít a fogorvosnak, részt vesz csoportos felvilágosító

munkában

· A praeventiv személet elsajátítása, és annak átadására való törekvés minél szélesebb körben.

Preventio: az egészséges életstílusra való nevelés, a környezeti ártalmak távoltartása, az ellátás.

A fogászati praeventio terén fennálló elmaradottságunk felszámolása. Ennek lényeges része a fogászati

asszisztensek és a szájhigiénikusok számának növelése, képzésük korszerősítése, a praeventiv személet

elsajátítása és annak megvalósítása mindennapi munkájuk során, a gyakorlatban.

A preaventiv fogászat fogalma,célkitőzései: a praeventio fogalma alatt az orvostudományban a

betegségek megelızésének tudományát értjük.

A fogászati praeventio célkitőzései: célja általában a szájüreg és a fogazat betegségeinek megelızése,

kifejlıdésük meggátlása. Hazánkban még mindig népbetegségnek számító két betegség a caries

(fogszuvasodás) és a fogágybetegségek (paradontopathia) megelızésének tárgyalása, de nem kisebb

jelentıségő azoknak a szájnyálkahártya- elváltozásoknak a felismerése, amelyek valamely életet

fenyegetı betegség pl, aids megelızésében és korai gyógyításában döntı fontosságúak.


A fogászati szőrıvizsgálatok célja és jelentısége:

Szőrıvizsgálat, a népesség egy csoportjában valamely betegség elıfordulását, ill. annak súlyosságát

vizsgálja.

A szőrısvizsgálatok célja sokféle lehet, leggyakrabban összehasonlítás, fogászati ellátás tervezése,

praeventiv programok tervezése ill hatékonyságának lemérése céljából végezzük.

Az összehasonlítás céljából egy bizonyos populációs minta vizsgálati adatait vetjük össze más, kor és

nem szerint hasonló összetételő minta adataival.

Szőrıvizsgálatokat szokás végezni terápisás célból is, a fogszuvasodást ill fogágybeteség jeleit mutató

egyének kiemelésére és ellátására. Ennek jelentısége elsısorbna a gyermek és iskolafogászatban van.

Magyarországon már találhatók kifejezett primer elsıdleges prevenciós szobák, itt a kisiskolások,

óvodások helyes szájápolására tanítása zajlik.

Helyes fogkefe használatának megtanítása, életkornak megfelelı fogkrém használata, tévhitek

eloszlatása a fogászatról (nem ı a mumus). Helyes táplálkozás kisalakítása. Mi a jó a fognak és mi nem

.

Csecsemı korban: 6 hónapos kortól jönnek a tejfogak, speciális kúp kormájú simafelülető újra

húzhatós baby fogkefe, baby dent, mdentilax zselé, ecsetelı, fogkrém.

6 hónapos kórtól: gumis fogkefe

2,5 éves kórtól: nagyon puha sörtéjő fogkefe leygen kismérető. A fogkrém mennyisége félborsónyi

Iskolás korban: egyszerő , érthetı kom-ra kell törekedni. Középmérető fogkefe használata.


Az Elmex fogkrémek a legjobbak, a fogszuv-ban lévı sterptocucosokat írtja, erısíti a fogzománcot ill a

dentin csatornákat elzárja. Elmex zselé 6 éves kortól lehet használni, de ezt fogmosás után kell

használni. Estére javallott mikor a gyermek már készül a lefekvéshez, sokkal jobban kitudja fejteni a

hatását.

14 éves kortól: keményebb középmérető fogkefe, felnıtt fogkrémek használata pl, total, colgate

A gyermekfogászati ellátás preventív tevékenysége, a motiválás lehetıségei gyermek páciensek

körében


motiváltság

• Az egyén valamilyen szempont, meggondolás alapján önmaga számára fontosnak tartsa a jó

módszerek megtanulását

• Motiváció hiányában az instrukciók semmit sem érnek

• Érdeklıdését, figyelmét felkelteni

Az elsı tejfog kibújásától

• El kell kezdeni a tisztán tartást – napi 2x nedves gézzel

• El kell kezdeni a fogkeféhez szoktatását (játékosan fürdés közben hagyni rágni)

2 éves korban

• Már vegyes táplálkozás eredményeképpen jól megrakódik a lepedék – innentıl mechanikus

tisztítás

• Fogkrémet csak akkor, ha ki is köpi

• Célszerő a legkisebb fejő, ritkás csomózású, puha szálú fogkefét

• Lehetıleg gyermek fogkrémet használjunk, amit szeret a gyerek

• Az esti fürdést és a reggeli tisztálkodást mindig fogmosás kövesse

• Figyeljünk a fogkefe állagára, rendszeres cseréjére (lekopott az indikátor, szétálló)


FONTOS

• 6 éves korig a szülı mossa a gyerek fogát és utána is szülıi felügyelettel és ellenırzéssel

• Szülıi példamutatás

• Hiúságot felkelteni, szokássá váljon

• Elmexek, szájöblítık használata

• Mesék, diafilmek, társasjátékok

• Táplálkozás – rágás, rágógumi elınyei

• Zöldségek, gyümölcsök

• Édesség elhagyása


Fogmosás rendszere

• Mindig ugyanazon a helyen kezdjük és fejezzük be, így biztos, hogy nem marad ki semelyik

rész sem

• Külsı felszínen kezdjük, összezárt fogakkal körkörös mozdulatokkal úgy, hogy az ínyt is

maszírozzuk és egyszerre csak 2 – 3 fogat veszünk bele

• Ezután a rágófelszínen is kis körben mozgatjuk a fogkefét, majd a belsı felszínét az íny felıl a

korona felé apró seprı mozdulatokkaltisztítjuk

• Végül a nyelv lemosása


Cariespreventio alappillérei:

• Fluorid

• Helyes táplálkozás

• Szájhigiene


Dentalis plakkot el kell különíteni

• Ételmaradéktól

– öblítéssel eltávolítható

– Kevés benne a mikroorganizmus

– Általában étkezéseket követıen

– Leggyakrabban a fissurákban és interdentalisan található

Materia albától

vízsugárral eltávolítható

mikroorganizmusok, vérsejtek „laza keveréke”

Szerzett pellikula

nyálproteinek révén képzıdik

baktériummentes

plakkfestéssel halványan megfestıdik

• A tökéletes szájhigiene elérésére a pacienst úgy motiváljuk, hogy a lepedéket jól láthatóvá tesszük,

hogy a saját szemével kontrollálhatja – ez a plakkfestés célja

• Plakkfestés után – szájhigienes indexek láthatók

• Demonstratív – instruáláshoz használható

• Csak a supragingivalis plakkot festi


Plakkfestı követelményei

• Ne legyen toxikus

• Ne allergizáljon

• Jól láthatóvá tegye a lepedéket – és csak a lepedéket fesse meg

• Kellemes íző legyen

• Lemosható legyen (pl ruháról)


Kiszerelés, menete

• Tabletta

• Oldat

Plakkfestés módja – jódérzékeny-e?

ételmaradékot kiöblíteni


festék felvitele

értékelni az eredményt – fotó, szemléltetés

professzionális szájtisztítás, motiválás

6 éves kortól folyamatosan 18 éves korig. Félévenkénti ellenırzéseken mindig javasolt az újonnan

elıtört fogak barázdazárása ill. a már meglévı barázdazárások folyamatos ellenırzése és szükség

esetén cseréje. Ezt az anyagot a fehértöméshez hasonlóan kék fénnyel világítják meg, mire az

megszilárdul.

Leggyakrabban gyermekek rágófogain alkalmazott eljárás.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 387
Heti: 88
Havi: 12 866
Össz.: 4 823 622

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások 10. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »